UE: Uwaga, natychmiast zablokować import miesą z Belgii jest zagrożeniem zdrowotnym dla spożywających?

Dziewięć krajów zdecydowało o wstrzymaniu importu belgijskiej wieprzowiny w związku z wystąpieniem w tym kraju przypadków ASF. Tymczasem tamtejsze służby poinformowały o trzech nowych przypadkach pomoru.

Jak informuje belgijska telewizja RTBF, już dziewięć państw zdecydowało się na wstrzymanie belgijskiej wieprzowiny. Jest to następstwem wystąpienia w tym kraju przypadków afrykańskiego pomoru świń w populacji dzików.

Podczas Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestniczący w spotkaniu rolnicy kierowali do przedstawicieli ministerstwa rolnictwa, jak i krajowej weterynarii pytania dotyczące transportu żywych świń z Belgii, które zaczęły przyjeżdżać na teren zachodniej Polski po potwierdzeniu pierwszego przypadku ASF. Rolnicy pytali również o możliwość wstrzymania importu świń i wieprzowiny z krajów, w których występuje ASF.

Zastępca GLW zauważył, że po wybuchu ASF w Belgii do Polski przyjechało pięć transportów świń na teren woj. wielkopolskiego.

– W sumie w przywieziono 850 świń, teraz te transporty ustały. Jeśli chodzi o świnie to kontrolowaliśmy każdy transport. Nie było tego dużo, zwierzęta pochodziły głównie z północnej części Belgii – dodał.

Doktor Jażdżewski przypomniał także, że Polskę w stosunku do występowania chorób zakaźnych zwierząt obowiązują zasady regionalizacji, z czego nasza branża mięsna również aktywnie korzysta.

– Możemy zaczynać wojny handlowe ze wszystkimi, tylko musimy za każdym razem patrzeć czy będziemy w tej samej uprzywilejowanej sytuacji. Po to istnieje rynek wspólnotowy, abyśmy uznając zasady regionalizacji mogli swobodnie tym mięsem handlować. W ostatnim czasie toczyła się duża dyskusja, gdy czeskie władze miały zablokować przywóz mięsa z krajów z ASF, oczywiście protestowaliśmy przeciwko takim praktykom – tłumaczył.

(źródło: FARMER )

Hodowcy trzody chlewnej narzekają na niskie ceny skupu żywca. Ich zdaniem to wina m.in. importowania do Polski taniego mięsa z krajów Unii Europejskiej, głównie Belgii. W sklepach coraz częściej można spotkać np. kotlety schabowe z mięsa sprowadzonego z tego kraju. Sytuacja na rynku trzody chlewnej nie jest najlepsza. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało niedawno raport dotyczący rynku wieprzowiny. Ceny mięsa spadają, a sytuację komplikuje także epidemia ASF. Na rynku trzody chlewnej aktualna sytuacja nie jest dobra. W całej Polsce ceny skupu żywca spadają. Również w Wielkopolsce i w powiecie kościańskim, hodowcy trzody chlewnej narzekają. Problemem jest również fakt, że aktualnie podrożały ceny zbóż i pasz. (źródło: Strefa Agro )


Odpowiedzialne kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 •  Jan Krzysztof Ardanowski
  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Szymon Giżyński

  Sekretarz Stanu
 • Tadeusz Romańczuk

  Sekretarz Stanu
 • Rafał Romanowski

  Podsekretarz Stanu
 • Ryszard Zarudzki

  Podsekretarz Stanu
 • Zofia Krzyżanowska

  Radca Generalny
 • Monika Rzepecka

  Dyrektor Generalny

– rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str.1),
– rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str.1) oraz przepisów krajowych:
– ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

W Polsce obowiązuje kontrola wewnętrzna i zewnętrzna. Ta pierwsza należy do samych zakładów produkcyjnych wprowadzających towar do obrotu, ale i punktów, które towar dystrybuują lub przygotowują z niego potrawy. Od 1 stycznia 2006 r. wszystkie podmioty które produkują i wprowadzają żywność do obrotu mają obowiązek stosowania zasad systemu HACCP. Co to oznacza? System HACCP oznacza tyle, co Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli (skrótowiec od ang. hazard analysis and critical control points). Najprościej rzecz ujmując, polega on na tym, że producent musi na linii produkcyjnej wyeliminować wszelkie zagrożenia dla produktu (np. bakterie, wirusy, zanieczyszczenia) i cały proces produkcyjny dokładnie dokumentować, a na żądanie inspekcji państwowych takie dokumenty okazywać.

Natomiast artykułu rolno-spożywcze są już pod kontrolą Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Produkty rolne to m.in., runo leśne, dziczyzna, organizmy morskie i słodkowodne w postaci surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych otrzymywanych z tych surowców i półproduktów, w tym środki spożywcze. Natomiast kontrolą roślin (np. w hurtowniach, szkółkach ogrodniczych) zajmuje się już Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.


PIS: naszym celem jest dbanie o bezpieczeństwo we wszelkich aspektach życia, pracy i wypoczynku człowieka.

Odpowiedzialny resort Główny Inspektorat Sanitarny:

Jako Główny Inspektorat Sanitarny nadzorujemy i kreujemy działania mające na celu dobro i zdrowie publiczne obywateli. Naszym celem jest minimalizowanie negatywnego wpływu bieżących wydarzeń na życie Polaków – informujemy, aktywizujemy i edukujemy.

 tel. +48 22 536 13 02
fax +48 22 635 92 90
Jarosław Jan Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny
Lekarz, menedżer, doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista w zakresie chirurgii ogólnej, medycyny rodzinnej i zdrowia publicznego, nauczyciel akademicki, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego, dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. W latach 2005-2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, w latach 2015-2017 sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, w latach 2017-2018 sekretarz stanu w Kancelarii Premiera.
 tel. +48 22 49 65 571
fax +48 22 635 92 90
Izabela Kucharska – Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie; specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, studia podyplomowe z organizacji, ekonomiki i zarządzania w ochronie zdrowia oraz zdrowia publicznego. Od 2000 roku związana z Państwową Inspekcją Sanitarną. Pełniła funkcję dyrektora Departamentu Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Członek Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa oraz zespołów eksperckich. Autorka i współautorka publikacji z obszaru epidemiologii, zdrowia publicznego i nadzoru nad chorobami zakaźnymi. Honorowy dawca krwi. Zapalona motocyklistka.
 tel. +48 22 49 65 573
fax +48 22 635 92 90
Grzegorz Hudzik – Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
Absolwent Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie; specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, zarządzania w ochronie zdrowia oraz zarządzania projektami europejskimi. Od 1999 r. związany z Państwową Inspekcją Sanitarną, od 2009 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach; członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy. Autor i współautor wielu publikacji w zakresie zdrowia publicznego.
 tel. +48 22 53 61 304
fax +48 22 635 92 90
Marek Kuciński – Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz.1412), podlega ona ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Inspekcja kierowana jest przez Głównego Inspektora Sanitarnego będącego centralnym organem administracji rządowej. Swoje zadania Główny Inspektor Sanitarny wykonuje przy pomocy Głównego Inspektoratu Sanitarnego, centralnego urzędu administracji rządowej, którego organizację określa statut nadany w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Główny Inspektor Sanitarny ustala ogólne kierunki działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz koordynuje i nadzoruje działalność tych organów. Zarządza również systemem wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2014 r. w sprawie systemów wymiany informacji
w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2014.1474).

Zastępców Głównego Inspektora Sanitarnego w liczbie 2 powołuje, spośród osób wyłonionych:

 • w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, minister właściwy do spraw zdrowia,
 • na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego. Minister właściwy do spraw zdrowia,
 • na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego, również odwołuje jego zastępców.

Główny Inspektorat Sanitarny

Jest centralnym urzędem administracji rządowej obsługującym Głównego Inspektora Sanitarnego. Główny Inspektor Sanitarny kieruje Głównym Inspektoratem Sanitarnym przy pomocy dwóch zastępców Głównego Inspektora Sanitarnego, dyrektora generalnego oraz kierowników komórek organizacyjnych, wchodzących w skład urzędu.

(źródło:  GIS)


Spostrzeżenia: Jeśli niezdrowa żywność nadal znajduje się na polskich pułkach, pełna odpowiedzialność ponoszą powyższe persony lub resorty.

Send us your Problem:

Please, Fill out all the fields.

Radio Station:

Your message has been sent. Thanks 😊