Polska: Bullying w szkołach, nauczyciele specjalistami

Bullying – Przyjmuje się, że bullying jest ostrzejszą forma mobbingu, polega na tyranizowaniu osoby ze świadomym zamiarem skrzywdzenia. Cechą charakterystyczną bullyingu jest to, że działania te powtarzają się, mimo, że ofiara niczym nie prowokuje sprawcy (sprawców); najczęściej mają miejsce w obecności innych osób (widzów), przy nierównowadze sił i w poczuciu bezkarności sprawców. Możemy podzielić to zjawisko na: 1) Bullying bezpośredni a) fizyczny – popychanie, plucie, kopanie, uderzanie, zabieranie i chowanie rzeczy, zmuszanie do wykonywania poniżających, ośmieszających lub odrażających czynności, w tym kopro i uro-filnych oraz seksualnych; b) słowny (emocjonalny) – grożenie, poniżanie przez przezywanie, wyśmiewanie, przedrzeźnianie i prowokowanie;

2) Bullying pośredni (ukryty) a) relacyjny – obmawianie, rozpuszczanie plotek, namawianie innych do izolacji ofiary, odrzucania jej i ignorowania; b) cyber bullying – umieszczanie w sieci (e-maile, blogi, itp.) oszczerczych informacji.

Sprawcami bullyingu zwykle są osoby impulsywne, dominujące, bez empatii, postrzegające pozytywnie przemoc, łaknący społecznego prestiżu z wysoką samooceną. Ofiarami stają się najczęściej osoby o następujących cechach: małym poczuciu bezpieczeństwa, lękowe, o niskim wskaźniku więzi rówieśniczych, niskim poczuciu kompetencji, czasem outsider1.

Poczucie bezpieczeństwa w szkole – Nie chodzi tu o obiektywne bezpieczeństwo uczniów czyli np. przestrzeganie przepisów BHP ale psychologiczne znaczenie tego terminu. Dla potrzeb raportu przyjęto definicję poczucia bezpieczeństwa jako pewnego stanu stabilności psychicznej w danym środowisku, spokoju i równowagi w funkcjonowaniu.

Bibliografia • Olweus D. ( 1989), Mobbing fala przemocy w szkole. Jak ją powstrzymać?, Warszawa Wyd. Jacek Santorski & Co, s. 16-49. • Surzykiewicz J. (2000), Agresja i przemoc w szkole. Uwarunkowania socjoekologiczne, Warszawa CMPPP, s. 27-30. Orłowski S. (2005), Szkoła wobec agresji ii przemocy (w:) Kamińska-Buśko B., Szymańska J. (Red.) Profilaktyka w szkole. Poradnik dla nauczycieli, Warszawa CMPPP źródło: ( DOCPlayer.pl)…

Dokument całkowity .PDF ( ściągnij >>  Mobbing i bullying a poczucie bezpieczeństwa w szkole )