Polska: Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy. Kiedy przysługuje?

Ubezpieczony może uzyskać prawo do pobierania renty rolniczej, gdy posiada odpowiednie okresy podlegania ubezpieczeniu a orzeczenie lekarskie stwierdzi, że nie jest zdolny do osobistego wykonywania pracy w gospodarstwie – trwale lub okresowo. Jeśli naruszenie sprawności organizmu nastąpiło wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej – wówczas wystarczy jakikolwiek okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego, który obejmuje dzień wypadku lub dzień zachorowania.

Prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy przysługuje każdemu ubezpieczonemu, który łącznie spełnia następujące warunki:

 1. podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany okres
 2. jest trwale lub okresowo całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym
 3. całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w okresie podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu lub w okresach:

  a) podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983–1990

  b) prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym, po ukończeniu 16. roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r.

  – lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Obliczanie wymaganych okresów ubezpieczenia

Co oznacza podleganie ubezpieczeniu przez wymagany okres? Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników warunek podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany okres uważa się za spełniony, jeżeli okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego ubezpieczonego wynosi co najmniej:

 1. rok – jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w wieku do 20 lat
 2. 2 lata – jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w wieku powyżej 20 lat do 22 lat
 3. 3 lata – jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w wieku powyżej 22 lat do 25 lat
 4. 4 lata – jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w wieku powyżej 25 lat do 30 lat
 5. 5 lat – jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w wieku powyżej 30 lat (okres 5 lat powinien przypadać w okresie ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie renty)

źródło: Łukasz Guza, Hubert Rabiega    GazetaPrawna)